Ek-10
                T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI                                                                              CİLT NO       : ...............
  .................................. DEFTERDARLIĞI                                                  SIRA NO       : ...............
  .................................. MÜDÜRLÜĞÜ                                                         DOSYA NO   : ...............

 

ECRİMİSİL DÜZELTME İHBARNAMESİ

 

Fuzuli Şagilin

Adı, Soyadı veya Unvanı

 

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

 

Adresi

 

 

 

 

YANLIŞI

DOĞRUSU

İşgal veya tasarrufun başladığı tarih

 

 

İşgal ve tasarrufun sona erdiği tarih

 

 

Toplam işgal veya tasarrufun süresi

 

 

Tespit ve takdir edilen ecrimisil tutarı

 

 

Düzeltme sonunda alınacak ecrimisil tutarı

 

 

DÜZELTMEYİ GEREKTİREN NEDENLER

 

 

......../......../20…..

 

......../......../20…..

DÜZENLEYEN

 

UYGUNDUR

ADI, SOYADI VEYA UNVANI

 

MİLLİ EMLAK / EMLAK MÜDÜRÜ VEYA MALMÜDÜRÜ

 

 

Bu ihbarname iki örnek olarak düzenlenir biri dosyasında saklanır, diğeri fuzuli şagile verilir.


                AÇIKLAMALAR

1) Bu ihbarnamede belirtilen ecrimisil, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.
2) Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde, ecrimisil en az yüzde yirmibeşi peşin, kalan kısmı ise idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
3) Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, millî emlâk birimlerince 21/7/1953 tarikli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.
4) Fuzulî şagiller tarafından dava açılmış olması ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.
5) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.