Ek-11


ÖN İZİN ŞARTNAMESİ

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1-
Ön izin verilecek taşınmazın:
İli                                :
İlçesi                           :
Mahalle/Köyü            :
Mevkii                        :
Pafta No / Cilt No            :
Ada No / Sayfa No            :
Parsel No / Sıra No            :
Yüzölçümü                 :
Hazine Payı                 :
Cinsi                           :
Tapudaki şerhler            :
Sınırları                       :

Niteliği                        : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde ............................................................. tesisleri yapılmak üzere ve öncelikle taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması ve/veya imar plânının yaptırılması, değiştirilmesi uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla .................... Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, ...../....../...... tarihinde ............................ günü saat ...........da ön izin ihalesi yapılacaktır.
MADDE 3- İhale ................... Defterdarlığında/Malmüdürlüğünde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
MADDE 4- Ön izin süresi .......... ay/yıldır. Gerekli hâllerde bu süre bedeli karşılığında uzatılabilir. Ancak, ön izin süresinin toplamı dört yılı geçemez.
MADDE 5- Tahmini ön izin bedeli ..........................................YTL ve geçici teminat miktarı...........................................YTL’dir.
MADDE 6- Bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzdealtı) oranında kesin teminat alınır.
MADDE 7- İhale sonucu belirlenecek ön izin bedeli peşin olarak ödenecektir.
MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri, kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek ve notere tescil ettirmek, ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
MADDE 11- Ön izin sahibi bu hakkını devredemez, ortak alamaz.
MADDE 12- Ön izin süresi içerisinde taşınmazın tescil, ifraz, tevhit terk ve benzeri işlemlerin yapılmaması ve/veya imar plânının yaptırılmaması, değiştirilmemesi uygulama projelerinin hazırlatılmaması ve onaylatılmaması hâlinde ön izin bedeli iade edilmeyecek ve hak sahibince Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.
Ancak, ön izin sahibinin kusuru dışında, ön izin süresi içinde ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, idareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.
MADDE 13- İhale sonucunda, ön izin verilen kişinin bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca tespit edilecek yıllık bedel karşılığında, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun 779 uncu ve izleyen maddeleri uyarınca irtifak hakkı tesis edilecek ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde kullanma izni verilecektir.
MADDE 14- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 15- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.
MADDE 16- İhtilafların çözüm yeri ............................ icra daireleri ve mahkemelerdir.