Ek-15

KULLANMA İZNİ ŞARTNAMESİ

I- GENEL ŞARTLAR

MADDE 1-
Kullanma izni verilecek taşınmazın/alanın:
İli                                :
İlçesi                           :
Mahalle/Köyü            :
Mevkii                        :
Yüzölçümü                 :
Cinsi                           :
Sınırları                       :

Niteliği                        : (Taşınmazın/alanın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

MADDE 2- Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak .......................................................................................... tesisleri yapılmak amacıyla .................... Defterdarlığınca/Malmüdürlüğünce, ...../....../...... tarihinde ............................ günü saat ...........da 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, pazarlık usulü ile kullanma izni ihalesi yapılacaktır.
MADDE 3- Kullanma izni süresi………………………yıldır. Süre sözleşmenin düzenlendiği tarihte başlayacaktır.
MADDE 4- İlk yıl tahmini kullanma izni bedeli……………………………-YTL ve geçici teminat miktarı .........................................-YTL’dır.
MADDE 5- İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı paylarına ilişkin bütün giderler istekliye aittir.
MADDE 6- İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.
MADDE 7- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
MADDE 8- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
İta amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
İstekli, onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde kullanma izni bedelini yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödeyerek sözleşme yapmak, notere tasdik ve tescil ettirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
MADDE 9- İhale sonucu belirlenecek ilk yıl kullanma izni bedeli peşin olarak ödenecektir. Kullanma izni bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınacaktır.
MADDE 10- Kullanma izni verilen taşınmaz/alan amacı dışında kullanılamaz.
MADDE 11- Kullanma iznine konu taşınmazın/alanın izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren …ay/yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat ………ay/yıl içinde bitirilecektir.
MADDE 12- İkinci ve izleyen yıllar kullanma izni bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.
MADDE 13- Bu şartnamede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir.
MADDE 14- Vadesinde ödenmeyen kullanma izni bedelleri ile hâsılat payları ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
MADDE 15- Kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde yapılacak tesisin bizzat izin sahibince işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın yüzde biri oranında pay alınır.
Kullanma izni verilen taşınmaz/alan üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının izin sahibince üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; izin sahibi brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracı/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hâsılattan izin sahibine ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.
İzin sahibi ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği idareye verilir. Kira payları, izin sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin izin sahibine ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hâsılat payları izin sahibinden alınır.
Yıllık hâsılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hâsılat payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.
Kullanma izni verilen taşınmazın/alanın üzerinde yürütülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hâsılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.
Kıyılarda yükleme ve boşaltma yapılmak amacıyla kullanma izni verilen iskele, liman, yanaşma yeri, rıhtım ve boru hatlarının üçüncü kişilerin yüklerinin yükleme ve boşaltılmasında kullanılması ve bu yerlerde üçüncü kişilere ait gemilere konaklama hizmeti verilmesi hâlinde, kullanma izni sahiplerinden alınan kullanma izni bedeline ilâve olarak, bu faaliyetlerden elde edilen hâsılatın yüzde onbeşi oranında pay Hazinece ayrıca alınır. Ancak, hâsılat payının hesabına esas alınacak ücret, o bölgedeki kamu limanında aynı yükün yükleme veya boşaltılması ile gemilerin konaklaması sırasında alınmakta olan ve Denizcilik Müsteşarlığınca belirlenen ücretin yüzde yetmişbeşinden az olamaz. Her aya ait paylar, takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır.
Yüzde onbeş pay alınması gereken hallerde, kullanma izni verilen taşınmazda/alanda yürütülecek faaliyetlerden elde edilecek hasılattan alınacak yüzde bir oranındaki pay, yüzde onbeş payın tahakkukuna esas miktar mahsup edildikten sonra hesaplanır.
MADDE 16- Kullanma izni, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.
MADDE 17- Kullanma izni sözleşmesi, sürenin bitimi ile sona erer.
Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın/alanın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya izin sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde, sözleşme idarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir. Ayrıca, taşınmaz/alan üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin yüzde üçü oranında tazminat alınır.
Kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz/alan üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
MADDE 18- Kullanma izni süresinin sona ermesi veya sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi halinde taşınmaz/alan onbeş gün içinde tahliye edilir.
MADDE 19- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 20- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.
MADDE 21- İhtilafların çözüm yeri ............................ icra daireleri ve mahkemelerdir.

 

 

 

II-ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 22-

 

“Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”
Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)
Adı, soyadı              :
Tebligat adresi   :

 

İmza tarihi                 :
İmzası                          :

NOT :
1) Şartnamede.../... şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelime çizilecektir.
2) Şartnameye konulması gerekli görülen “Özel Şartlar” defterdarlık veya malmüdürlüğünce önceden tespit edilerek 22 nci ve müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.