Ek-2


TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-
Satışı yapılan taşınmazın:
İli:                                           :
İlçesi                                       :
Mahalle/Köyü                        :
Mevkii                                    :
Pafta No /     Cilt No            :
Ada No / Sayfa No                        :
Parsel No / Sıra No               :
Yüzölçümü                             :
Hazine Payı                            :
Satış Bedeli                         :

Alıcının:
Adı-Soyadı, Unvanı                        :
T.C. Kimlik No /
Vergi Kimlik No                  :
Telefon Numarası                :
Adresi                                     :

Alıcı, bu sözleşmede yazılı olan adresi tebligat adresi olarak kabul etmiştir. İdare tarafından alıcıya yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilir. Adres değişikliğinin idareye yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle alıcıya ulaşmayan tebligattan dolayı idare sorumlu değildir.

MADDE 2- SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ VE ÖDENME ŞEKLİ

Satış bedelinin ................................................................ YTL peşin, kalan ..................................................................................... YTL ise aşağıdaki taksit tablosunda belirtilen taksitler halinde ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az yüzde yirmibeşinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.
Satış bedelinin iki taksitle ödenecek olması halinde, taksitlerden herhangi birinin veya satış bedelinin ikiden fazla taksitle ödenecek olması halinde ise, üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda, alıcıya borcunu ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte onbeş gün içinde ödemesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği idarece bildirilir.


TAKSİT TABLOSU

TAKSİT SAYISI

TAKSİT TARİHİ

KALAN TUTAR

TAKSİT MİKTARI

FAİZ
MİKTARI

ÖDENECEK TOPLAM TUTAR

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3- FAİZ ORANININ DEĞİŞMESİ
Sözleşme süresi içinde kanuni faiz oranının değişmesi halinde, kalan borç tutarı, faiz oranı değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren yeni faiz oranları esas alınarak hesaplanır.

MADFDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ
Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, Hazineye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. Taşınmaz, teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir.

MADDE 5- UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 6- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ
İhtilaf halinde  ............................................... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7-DİĞER HÜKÜMLER
(Sözleşmeye konulması uygun görülen diğer hususlar yazılacaktır.)

 

İşbu sözleşme ..... maddeden ibaret olup, ...... nüsha halinde düzenlenerek, birlikte imza altına alınmıştır. ....../....../200....

TARAFLAR

İTA AMİRİ                                                                                                           ALICI