Ek-6

.../.../......

ÖN İZİN / KİRA / KULLANMA İZNİ / İRTİFAK HAKKI / TRAMPA / SATIŞ BEDELİ TESPİTİNE AİT HESAP TUTANAĞI

İLİ-İLÇESİ :.................................                                     DOSYA NO :.....................


TABLO I- TAŞINMAZLA İLGİLİ BİLGİLER VE EMSAL DEĞER

 

Emsal Taşınmaz

Değerlemeye Tâbi Hazine Taşınmazı

Bulunduğu mahalle veya köy

 

 

Cadde veya sokağı

 

 

Taşınmazın cinsi

 

 

Pafta / Cilt, Ada / Sahife, Parsel / Sıra No

 

 

Yüzölçümü

 

 

Kullanım şekli

 

 

Emlâk vergisine esas asgarî değer

 

 

Beyan edilen rayiç bedel

 

 

Varsa kesinleşen rayiç bedel

 

 

 

BİNA

 

 

Bina taban alanı ve kat sayısı

 

 

Bağımsız bölüm sayısı

 

 

İnşaatın türü ve sınıfı

 

 

İnşaatın bitim tarihi

 

 

 

ARSA VE ARAZİ

 

 

Arsanın imar durumu

 

 

Arazinin kullanım durumu ve verimliliği

 

 

Hazineye ait taşınmazın emsaline göre hesaplanan değeri

 

 

TABLO II - TESPİTİN İDARECE DOĞRUDAN YAPILMASI

Tablo I’ deki bilgiler de dikkate alınarak, ön izin / kira / kullanma izni / irtifak hakkı / trampa / satış bedeli olarak ............................................  YTL tahminî bedel tespit ve hesap edilmiştir.

TABLO III - TESPİTİN İLGİLİ KURULUŞ VEYA BİLİRKİŞİDEN SORUŞTURULMASI SURETİYLE YAPILMASI

.......................................Belediyesinden/Odasından veya bilirkişi ...........................den alınan ve bu hesap tutanağına ekli olan ........................... gün ve .................  sayılı yazıda/bilirkişi raporunda/ tutanakta yer alan bilgiler de dikkate alınmak suretiyle .........................bedeli olarak ......................YTL tahmini bedel tespit ve hesap edilmiştir.

TESPİTİ YAPANIN                  ADI SOYADI                     UNVANI                   İMZASI

 

ONAYLAYANIN                ADI SOYADI                     UNVANI                   İMZASI