Ek-7

..../...../.....

BÜFE, KANTİN, ÇAYOCAĞI GİBİ
YERLERE AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN KİRA
BEDELİ HESAP TUTANAĞI

TABLO I - KİRAYA VERİLECEK YERE AİT BİLGİ

Taşınmazın tahsisli olduğu idare

 

Adresi

 

Personel sayısı

 

Personelden başkalarına satış yapılıp yapılmadığı

 

Niteliği ve alanı (m2)

 

Elektrik, su, hava gazı, ısıtma bedelinin idarece karşılanıp karşılanmadığı

 

Kullanılan demirbaşın ve malzemenin idarece karşılanıp karşılanmadığı

 

Satılacak mallar

 

TABLO II - KİRAYA VERİLECEK YERE AİT TAHMİNİ SATIŞ TUTARI

Veriler

(YTL)

Günlük ortalama satış tutarı

 

İşletmenin bir yılda açık bulunduğu gün sayısı

 

Tahmini satış tutarı (1x2)

 

Tablo I ve II deki bilgiler göz önünde bulundurularak kiraya verilecek yerin .......................aylık veya .........................yıllık kira bedeli ...........................YTL olarak tespit edilmiştir (Bu miktara; kiraya verilecek yerin elektrik, su, hava gazı, ısıtma giderlerinin idarece karşılanması hâlinde bu giderler için idarece ödenecek bedel de tespit edilerek ilâve edilir. Bu giderlerin tespitinde söz konusu yerde buzdolabı, elektrik sobası, tost makinesi gibi aletlerin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, çalıştırılacaksa adetleri ve çalıştırılacak süreler de göz önünde bulundurulur).

 

TESPİTİ YAPAN                                  ADI SOYADI                  UNVANI              İMZASI
İDARE YETKİLİSİNİN

 

 

TAHSİSLİ İDARE                                   ADI SOYADI                  UNVANI              İMZASI
YETKİLİSİNİN