Ek-8


             T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
.................................. DEFTERDARLIĞI
.................................. MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                            ...../...../20…..

TAŞINMAZ TESPİT TUTANAĞI

İL-İLÇE: ....................................                                                           DOSYA NO ...........................

TABLO I - VARSA FUZULİ ŞAGİL VEYA ŞAGİLLERİN

Adı, Soyadı veya Unvanı

 

 

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

 

Adresi

 

 TABLO II - TAPU BİLGİLERİ

1

Bulunduğu köy veya mahallenin adı

 

 

2

 

Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta, Ada, Parsel

 

Cilt, Sahife ve Sıra No

 

Tapu tarihi

 

3

Cinsi ve yüzölçümü

 

4

Hisse durumu ve oranı

 

5

Mevkii ve sokağı

 

6

Sınırları

 

TABLO III - ÜZERİNDE MUHDESAT VARSA

1

Cinsi ve niteliği

 

2

Miktarı

 

3

Kime ait olduğu

 

TABLO IV - ARAZİ İSE

1

Arazinin verim gücü

 

2

Sulanabilirlik durumu

 

TABLO V - BİNA İSE

1

İnşaatın brüt alanı (M2)

 

2

İnşaatın sınıfı

 

3

İnşaatın türü

 

4

Yıpranma oranı

 

5

Kullanılabilirlik durumu

 

TABLO VI - TESBİTE İLİŞKİN BİLGİLER

1

İşgal veya tasarrufun başlangıç tarihi ve süresi

 

2

İşgal veya tasarruf edilen miktar

 

3

İşgal veya tasarrufun amaç ve biçimi

 

4

Kamu hizmetlerine gerekli olup olmadığı

 

5

6831 sayılı Orman Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında olup olmadığı

 

TABLO VII - TAŞINMAZA AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL

1

 

TABLO VIII - TAŞINMAZA AİT TESPİT VE TAHMİN EDİLEN BEDEL HESAP TUTANAĞI

1

İşgal veya tasarrufun başlangıcından tespit tarihine kadar yıllar itibariyle getirebileceği ayrı ayrı ecrimisil miktarı

 

2

Toplam ecrimisil tutarı

 

3

Tespitten sonra satış, trampa, kiraya verme, ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı kurulması gereken hallerde bu işlemler için ihtiyaç duyulan sahanın yüzölçümü ile rayiç satış ve trampa bedeli ile bir yıllık kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedeli

 

TESPİTİ YAPANIN                            ADI SOYADI                                                UNVANI                                İMZASI

 

BİLİRKİŞİLERİN                 ADI SOYADI                                                ADRESİ                 İMZASI

 

İŞGALCİLERİN                                    ADI SOYADI                                                ADRESİ                 İMZASI

 

 

                NOT:
1) Tablo I’in 2 numaralı bölümü gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası esas alınarak doldurulur.
                2) Tespiti yapılacak taşınmaz tescilli değilse önceden çizilmiş ölçekli krokisi varsa bunda, yoksa çizilecek basit kroki üzerinde sınırları, komşu taşınmazlar ve malikleri veya kullananları ile yer verilmesi istenen diğer bilgiler gösterilir ve Tablo II’nin 2 numaralı bölümü hariç diğer bölümleri doldurulur.
3) Tespiti yapılacak ve tahmin edilen bedeli hesap edilecek taşınmaz tapuda tescilli olsa dahi, satış, trampa ve gereken diğer hallerde tespit anında taşınmazın alanı yeniden ölçülür, noksanlık veya fazlalık olup olmadığı, idarenin yer vermek istediği diğer bilgilerle birlikte Tablo VII’de gösterilir.